موگزا راکاس اکس کلیم اگزالت ادونتک

شبکه های تلفنی

شبکه های بی سیم

شبکه های صنعتی

نظارت تصویری

 • مراکز تلفن تحت شبکه (IP-PBX)
 • مرکز تماس و پیام (Call/Contact Center)
 • شبکه های تلفنی گسترده بر بستر WAN
 • انتقال خطوط تلفنی بر بستر شبکه های IP
 • ارتباطات نقطه به نقطه (PTP)
 • شبکه های یک نقطه به چند نقطه (PTMP)
 • شبکه های Wi-Fi شهری
 • ارتباطات نقطه به نقطه مایکرویو
 • اتوماسیون صنعتی و SCADA
 • سویچ و مودم در شبکه های صنعتی
 • کامپیوترهای صنعتی
 • مبدل های مدیا و پروتکل در صنعت
 • شبکه های نظارت تصویری بر پایه IP
 • ذخیره سازی و مدیریت مرکزی دوربین ها
 • انتقال تصاویر بر بستر WAN/Internet
 • جانمایی و انتخاب دوربین های کاربردی
-->