کاربردهای شبکه های صنعتی

سیگنال های کنترلی در کارخانجات، شاید بتوان گفت نبض کارکرد درست کارخانه است. نظارت بر نحوه کارکرد تجهیزات و در صورت نیاز ایجاد تغییر در نحوه کار دستگاه ها امری ست ضروری که می بایست با دقت زیادی به صورت زنده در کارخانجات صورت بپذیرد. از طرفی ایجاد زیر ساخت کابلی در کارخانجات معمولا کار بسیار دشواری و گاهی نشدنی ست. ماهیت کارخانه و کارگاه تغییر است، تغییرات...
-->