Ruckus ( راکاس )

نمایش :
مرتب سازی بر حسب:
 • کار همزمان در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 2x2
 • پشتیبانی از 500 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت از طریق کنترلر مرکزی
 • ایجاد پوشش وای فای 360 درجه ای
 • پشتیبانی از فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت همزمان
 • پشتیبانی از 500 کاربر همزمان و قابلیت کنترل و مدیریت از طریق کنترلر مرکزی
 • دو عدد کانکتور N-type برای آنتن 5.8GHz جهت راه اندازی Smart Mesh
 • کار همزمان در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 3x3
 • پشتیبانی از 500 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت از طریق کنترلر مرکزی
 • دارای آنتن سکتور 120 درجه
 • کار همزمان در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 2x2
 • پشتیبانی از 500 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت از طریق کنترلر مرکزی
 • دارای آنتن سکتور 30 درجه
 • کار همزمان در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 3x3
 • پشتیبانی از 500 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت از طریق کنترلر مرکزی
 • ایجاد پوشش وای فای 360 درجه ای
 • کار همزمان در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 3x3
 • پشتیبانی از 500 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت از طریق کنترلر مرکزی
 • قابلیت اتصال به آنتن خارجی در هر دو فرکانس
 • کار همزمان در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 2x2
 • پشتیبانی از 500 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت از طریق کنترلر مرکزی
 • قابل ارائه در دو مدل با پوشش 30 درجه و 120 درجه
 • کار در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 2x2
 • پشتیبانی از 250 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت مرکزی از طریق کنترلر مرکزی
 • کار در فرکانس 2.4GHz به صورت 2x2
 • پشتیبانی از 250 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت مرکزی از طریق کنترلر مرکزی
 • کار در فرکانس 2.4GHz به صورت 2x2
 • پشتیبانی از 250 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت مرکزی از طریق کنترلر مرکزی
 • کار همزمان در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 2x2
 • پشتیبانی از 250 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت مرکزی از طریق کنترلر مرکزی
 • کار همزمان در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 2x2
 • پشتیبانی از 500 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت مرکزی از طریق کنترلر مرکزی
 • کار همزمان در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 3x3
 • پشتیبانی از 500 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت مرکزی از طریق کنترلر مرکزی
 • کار در فرکانس 2.4GHz به صورت 2x2
 • پشتیبانی از 250 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت مرکزی از طریق کنترلر مرکزی
 • کار همزمان در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 2x2
 • پشتیبانی از 250 کاربر همزمان
 • قابلیت کنترل و مدیریت مرکزی از طریق کنترلر مرکزی
-->